Scarlet-SwallowtailPapilio-rumanzoviaScarlet-Mormon-Swallowtail-2Scarlet-Swallowtail-2Scarlet-Swallowtail-CloseupScarlet-Swallowtail-FemaleScarlet-Swallowtail-MaleScarlet-Swallowtail-Underside